LABEL - LABE-ELBE Adaption to flood risk

Pilotní aktivita 1

ATLAS LABE II: POTENCIÁLY POVODŇOVÝCH
ŠKOD V POVODÍ LABE

Spolkové země zúčastněné na projektu LABEL a české kraje pořídily pro Atlas Labe II také společně mapy pro vyhodnocení povodňových škod v Polabí. Za tímto účelem byly pro celé povodí plošně definovány majetkové hodnoty. Následoval výpočet potenciálů škod pro situaci extrémní povodně na Labi. O ně jsou doplněny mapy stávajícího Atlasu Labe. Dále byla na mapách zobrazena zařízení s nebezpečným potenciálem a počet ohrožených osob v záplavovém území. S rozšířením stávajícího Atlasu Labe o mapy povodňových rizik se splní důležité body implementace evropské Směrnice o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Vedle odborných aspektů plní tento atlas také úkol práce s veřejností na téma ochrana před povodněmi v povodí Labe.

 

Viz také:

http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/2565.htm

 

Pozadí a obsah Atlas Labe 2012:

 

Odpovědný partner:
PP 5: Saský Zemský úřad pro Životní Prostředí, Zemědělství a
GEOLOGII (LfULG)

Téma:
Vývoj rizika atlas Labe a přítoků na základě ELLA Labe nebezpečí atlasu.

 

Atlas Labe 2012 byl publikován jako CD.

Náklad: 5000

červen 2012

Vyloučení ručení:

Za znázornění záplavových ploch a také potenciálů povodňových škod neručíme.

Copyright:

Tato publikace je chráněna autorskými právy. Všechna práva, včetně dotisku výtažků a fotomechanického vydání jsou vyhrazena vydavateli. Pro jakoukoliv reprodukci je kromě toho zapotřebí zvláštní povolení příslušných zemských zeměměřičských úřadů. Tato publikace se rozdává zdarma a není určena k prodeji. Nesmí se používat jako reklama pro účely voleb. I bez časové souvislosti k nadcházejícím volbám se publikace nesmí používat takovým  způsobem, který by se mohl chápat jako zaujímání stanoviska ve prospěch jednotlivých politických uskupení.

Podklady:

Česká republika:
Mapové pozadí: © Českého úřadu zeměměřičského, kartografického a katastrálního (ČÚZK)

Sasko:
Údaje geobáze: © 2012 Zemský zeměměřičský úřad Sasko (Landesvermessungsamt Sachsen)

Sasko-Anhaltsko:
© GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, [2006, A9-6010688-2012]

Brandenbursko:
Užití se schválením LGB Brandenbursko, © GeoBasis-DE/LGB 2012

Durynsko:
Základní data, která se vztahují k prostoru, poskytl Durynský zemský úřad zeměměřičský a geoinformační a tyto údaje se použijí podle uzavřených dohod